Igjen har debatten om hva det vil si å være norsk dukket opp. De vanlige kriteriene som nevnes for å kunne sies å tilhøre en bestemt nasjonalitet, er felles historie, språk og geografisk tilhørighet. Av og til føyes også felles religion eller etnisitet (les: rase) til listen.

De ”mildeste” kriteriene for norskhet er at man har bodd i Norge noen år, fått norsk statsborgerskap, behersker norsk til en viss grad og føler seg norsk. De strengeste kriteriene krever at man må være født og oppvokst i Norge og har dype slektsrøtter i landet. I tillegg må man beherske språket så godt at man også forstår de kulturelle kodene som ligger innbakt i språket. Og man bør være kristen.

Hvis vi skal ta kriteriet om kulturelt betinget språkforståelse høytidelig, så vil det bety at folk som snakker gamle norske dialekter som avviker svært fra bokmål/nynorsk, tilhører en annen nasjonalitet enn de fleste andre i landet. En del dialekter som i ”uminnelige tider” har blitt snakket i noen deler av landet, har i seg elementer som ikke er forståelige for folk som bor i andre deler av landet. Vi kan på et vis sies å være en nasjon av nasjoner, etter dette kriteriet. Hvor de geografiske grensene for hvor ulikt folk som sies å tilhøre samme nasjonale språk, kan snakke og likevel sies å tilhøre en og samme nasjonale språkgruppe, vil ofte være uklart.

Det er ikke all historie som oppfattes som konstituerende for en nasjon, som kan sies å være felles eller angå alle innbyggerne i landet, og det gjelder uavhengig av hvor lenge den enkelte har bodd i landet. Et lands geografiske ustrekning endrer seg gjerne over tid. Avstås et landområde til et annet land, vil arbeidet med å reorientere områdets befolkning i retning av å føle en ny nasjonal tilhørighet snart ta til.  Befolkningen skal blant annet innskrives i den nye nasjonens felles forhistorie.

Fenomenet nasjonalitet defineres på mange måter. Alle definisjonene er like riktige – og like gale. Dette fordi forestillingen om nasjonalitet nettopp er det den er – en forestilling og ikke noe annet. Uttrykket ’nasjonalitet’ dekker ikke et konkret, avgrensbart fenomen.

Mitt kriterium? Har du lyst til å kalle deg norsk, så sett i gang!

Reklamer