Det er ingen grunn til å tro at folk som er medlemmer eller sympatisører av Frp koster samfunnet ekstremt mye mer enn andre folk, men det er ikke urimelig at de reelle merkostnadene Frp-erne påfører samfunnet, blir kartlagt. Vi trenger et Frp-regnskap.

Rapporter viser at bistandspolitikken overfor Fremskrittspartiets medlemmer og sympatisører, med dagens politiske overbærenhet med dem, ikke er bærekraftig. Dette er alarmerende. Altfor mange Frp-ere havner rett i trygdefella, enten frivillig eller ufrivillig. Et Frp-regnskap vil vise kostnadene partiets medlemmer og sympatisører belaster landet med. Hvor store trygdeytelser får Frp-ere? Hvor store kostnader påfører de samfunnet vårt i møte med retts- og fengselssystemet? Hvor stor er arbeidsledigheten blant Frp-ere, sammenlignet med snittet for befolkningen for øvrig? Et regnskap som viser hvor store ekstrautgiftene de påfører samfunnet er, kan nok oppfattes som kontroversielt og politisk følsomt, men bør likevel gjennomføres. Det er grenser for hvor store ytelser det offentlige er i stand til å håndtere. Og det som ikke blir finansiert via oljeformuen, er det jo vi skattebetalere som blir belastet med. Mer til dem betyr mindre til oss andre.

Det er unektelig positivt at mange Frp-ere får seg jobb og bidrar til verdiskapning i det norske samfunnet, men det er mange av dem som ikke gjør det. Det er alt for mange av dem som ikke bidrar! I sum lønner Frp-ere seg ikke. Vi må konsentrere oss mer om de av dem som ikke kommer i jobb eller utdanning, men mottar penger fra Nav i år etter år, penger som de ofte ikke en gang har lovlig krav på.

Samfunnet trenger en bærekraftig politikk overfor Frp-erne, en politikk som bør være faktabasert. Det vil nasjonen ha godt av. Dette handler først og fremst om å få klargjort hvordan vi kan endre de rause bidragsordningene til denne gruppen slik at flere av dem kommer ut i arbeid, enten de vil det eller ikke. Dette handler ikke om å mistenkeliggjøre eller stigmatisere medlemmer og tilhengere av Fremskrittspartiet som gruppe, det handler om å begrense samfunnets totale økonomiske belastning på grunn av økonomisk bistand til gruppen. Et sted går grensen for hvor stor den økonomiske byrden et samfunn kan tåle kan være, selv om man i solidaritetens navn ønsker å være raus overfor en dårlig fungerende og dårlig integrert gruppe.

-oOo-

Igjen takk til Siv Jensen for inspirasjon. Det hender man kan finne gull i artikler som for det meste er basert på bullshit. Snart er det valg.

Reklamer