Om Siv Jensen blir Norges nye finansminister til høsten, kan det endelig bli orden på landets økonomi. Løsningene hennes på de økonomiske utfordringene er like enkle som geniale.

Jensen går offensivt ut og ønsker å vedta at sykefraværet i Norge skal helt bort. Dette kan enkelt gjøres ved å vedta at den norske befolkningen skal slutte å være syke. Eventuelt kan man vedta at syke mennesker heretter skal gå på jobb når de blir syke, og at de ikke skal bli så syke at de ikke makter å gå på jobben. Bare dette enkle vedtaket kan spare landet for nærmere 40 milliarder.

Det er også aktuelt for Fremskrittspartiet å vedta en drastisk reduksjon av trafikkulykker i landet. Dette skal kombineres med en radikal økning av fartsgrensene. På den måten blir det til en hver tid færre biler på veiene, fordi alle kjøretøy da vil komme fortere frem og tilbringe kortere tid på veiene, og dermed reduseres risikoen for at bilene krasjer med hverandre. Bare ved den reduksjonen i køer og ulykker dette vil gi, snakker vi om innsparinger på nærmere 100 milliarder. Færre biler, i høyere fart, vil gi reduksjon i antall ulykker. Det skulle være enkel logikk.

Et vedtak om at nordmenn slutter å handle i Sverige, eller utlandet i det hele tatt, vil i følge det samme partiet føre til mindre trafikk på veiene som fører ut av landet. Dette vil ikke bare stoppe handelslekkasjen, men også redusere trafikken på veiene ut og inn av landet. Dette vil gi en dobbel innsparelse!

Fremskrittspartiets vedtak om at det ikke skjer klimaendringer i vår tid, vil føre til færre naturkatastrofer og dermed reduserte utgifter til gjenoppbygning i etterkant av katastrofene.

Det er grunn til å gjette på at partiet også kommer til å vedta at Norge i fremtiden ikke vil kunne bli utsatt for invasjon fra andre makter. Dermed vil nasjonen spare flere hundre milliarder bare ved å legge ned militæret. Om man samtidig velger å vedta en radikal nedgang i kriminaliteten i landet, vil man også kunne vurdere reduksjon i bevilgningene til politiet.

Hva som er helt sikkert er at partiet vil vedta at reduksjon av inntekter automatisk vil føre til økte inntekter. Dette bør særlig de som synes de jobber for mye merke seg. «Jobb mindre – tjen mer!»

Ikke bare har Fremskrittspartiets leder den samme fremferden som en viss kvinnelig nordkoreansk nyhetsoppleser, hun har også nesten like stor troverdighet som den nevnte nyhetsformidleren.

Enkelte snusfornuftige hengelepper går fortsatt rundt og påstår at virkeligheten, og fremtiden, ikke vedtas, den skapes. Dem om det.

Reklamer