Debatten på Nye meninger om Snowden og ymist anna, går videre.

Fra Snowden til sosialisme versus kapitalisme, og så til skoledebatt. Gjerne for meg.

Stol på deg selv! Ta vare på deg selv – og flokken din!

Ad kommentar # 30 av Edgren. Etter 15 år som lektor i ungdomsskolen, og før det tre år med undervisning av voksne, har jeg ikke så store ambisjoner på skolens vegne. Faktisk har jeg vel egentlig ingen ambisjoner for skolen generelt. Desto høyere er mine ambisjoner på egne vegne. Ved siden av det å gi elevene de kunnskaper de skal ha i de fagene jeg underviser i, ser jeg flere viktige målsettinger for mitt arbeid i klasserommet.

Elevene skal bli selvbevisste nok til å tro på seg selv, på egne evner og de skal klare å ta vare på seg selv gjennom livet. I tillegg skal de ha en våken bevissthet rettet mot de andre, mot de de har rundt seg. De skal se, og ta vare på, flokken sin.

Jeg gjør elevene oppmerksom på at det som står i læreboka og det jeg forklarer om enkelte emner ikke alltid er overensstemmende. Og jeg spør dem hva de da vil stole mest på. Vanligvis sier de at de da vil holde seg til det jeg sier, fordi «det er du som setter karakterene». Svaret er feil. De skal heller ikke stole mest på læreboka. Hva skal de da stole på? De skal stole på seg selv!

Innvendingen elevene da kommer med, er at de ikke har store nok kunnskaper til å avgjøre hva som er rett og galt. Igjen stiller jeg store krav til mine elever. Det de ikke har av kunnskaper, får de skaffe seg! Å mangle kunnskaper er ingen unnskyldning.

I all beskjedenhet er mitt viktigste mål for mitt virke i skolen å hjelpe elevene til å bli kritiske (også selvkritiske og kritiske til min undervisning), selvstendige, selvbevisste og rastløst kunnskapssøkende, sosiale individer. Individer som kan ta vare på seg selv og flokken sin. Individer som får et godt liv. Om jeg alltid lykkes i mitt forsett? Veien blir til mens vi går.

Regimet i USA ivaretar egne interesser

I kommentar # 31 kommer Carl Wilhelm Leo tilbake til det opprinnelige tema for denne tråden, som er Edward Snowden, en helt av vår tid. Nylig uttalte Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle i Dagsnytt 18, at det er naivt å se på verdens stater som «venner», som gjensidig vil hverandre bare godt. Alle stater er konkurrenter og primært opptatt av å ivareta sine egne interesser. Dette uttalte den gode redaktør i forbindelse med Snowden-saken, men det har overføringsverdi også til hvordan verden er skrudd sammen generelt.

Når Leo gjentar den gamle fiksjonen om at USA er «det eneste landet i verden som i dag står som garantist for vår og vestens frihet og selvstendighet», så er han naiv. USAs regjering, og landets herskende klasse generelt, er bare opptatt av sine egne interesser. I den grad landet har opptrådt som «beskytter» av Norges interesser, eller noe annet lands interesser, så skyldes det kun at det har vært i det amerikanske regimets interesse å opprettholde status quo i Norge eller andre land.

Som jeg i andre sammenhenger har påpekt, den herskende klasse i USA har både avskaffet en del demokratier og bidratt til å opprette eller opprettholde andre, USA har både bidratt til å styrte diktaturer, som å opprette eller opprettholde dem. Hva USAs regjering gjør eller ikke gjør, er kun uttrykk for hva som til en hver tid er i dets interesse. Da Sovjet invaderte Afghanistan, var det i USAs regjerings interesse å støtte og utvikle Taliban og al Qaida, i dag er landets militære og etterretningstjenester opptatt av å knuse de samme bevegelsene som de en gang i tiden ga liv til. Nåja, noen tror på julenissen, andre tror på onkel Sam.

Avsløring av forbrytelser mot menneskeheten

Det Bradley Manning, Wikileaks, John Kiriakou, Edward Snowden og andre har avslørt, er ikke primært at USAs etterretning spionerer på flest mulig av verdens borgere, det ville vært en triviell «avsløring», og at spionasjevirksomheten har eksplodert under Barack Obama, men at landets regjering, etterretning og militære, har stått bak mange grove, og overlagte, krigsforbrytelser, brudd på elementære menneskerettigheter og rene likvidasjoner av, for det meste, uskyldige mennesker. Uskyldige i den forstand at de aldri har løftet en finger for å skade amerikanske borgere eller amerikanske interesser.

Å prinsipielt støtte et annet lands virksomhet for å ivareta dette landets egne interesser, som å forsvare alt regimet i USA foretar seg rundt om i verden, kan lett føre til at en støtter aktiviteter som ikke er i ens eget lands interesser. Å støtte et annet lands interesser på tvers av eget lands interesser, kan lett føre til landssvik.

Reklamer