Khat og alkohol har det til felles at de begge er rusgifter som har brukere i Norge, og at brukerne oppnår rus. Der slutter likhetene.

Ordet ‘rusgift’ er sammensatt av to ord, ‘rus’ og ‘gift’. Rusgift er stoffer som forårsaker en rus og en forgiftning hos brukeren. De fleste kulturer har en eller flere typer rusgift som regnes som sosialt akseptable, enten til hverdagsbruk, eller til medisinsk bruk. Hvilke rusgifter som er legale og hvilke som er illegale i et samfunn, har historiske og kulturelle årsaker. Det er sjelden farlighetsgraden som avgjør hvilke rusgifter som er legale og hvilke som ikke er det.

Khat

Søndag 14/7-13 var det et nyhetsoppslag i Dagsrevyen om forbud av planten khat, som inneholder narkotiske virkestoffer, i Storbritannia. Norge kan dermed ønske Storbritannia velkommen etter. I den forbindelse hadde Dagsrevyen et intervju med en representant for norsk narkotikapoliti, som redegjorde for skadevirkninger ved bruk av planten. Det ble slått fast at khat har skadelige virkninger, slik som andre sentralstimulerende midler. Rusen er riktignok ikke så kraftig som man kan få fra andre typer rusgift. Betydelige psykiske skadevirkninger i tillegg til de fysiske, er registrert. Man kan gjennomgå angst og depresjoner etter bruk. Selvmordstanker er ikke uvanlig. Bruk av khat påfører brukergruppen et betydelig sosialt problem.

I følge Wikipedia kan et høyt forbruk over lang tid, av khat, gi depresjoner og lignende psykiske problemer. Tidsskrift for Den norske legeforening skriver følgende på sin hjemmeside:

«De biologisk aktive stoffene er alkaloidene katinon, katin og norefedrin, som har en vesentlig svakere psykoaktiv effekt enn amfetamin. Khat virker sentralnervøst – med våkenhet, eufori og psykoser. Det gir økt aktivitet av det perifere sympatiske nervesystemet, med hjertebank, forhøyet blodtrykk, store pupiller og rødsprengte øyne. Tanninet i khat skader tennene og gir obstipasjon

Av psykiske problemer er det altså faren for psykoser som blir trukket frem som det mest alarmerende ved bruk av khat, av legeforeningens tidsskrift. Som narkotisk stoff som sådan, gir khat relativt svak rus.

Alkohol

Vi skiller mellom lovlige eller aksepterte rusmidler, og ulovlige og ikke aksepterte rusmidler. I Norge er det lovlige og aksepterte rusmidlet først og fremst alkohol. I følge Wikipedia finnes det flere skadevirkninger ved rusmidlet alkohol:

«Den langsiktige effekten av alkohol varierer fra mulige helsemessige fordeler for lave nivåer av alkoholforbruk til alvorlige skadevirkninger i tilfeller av kronisk alkoholmisbruk. Høye nivåer av alkoholforbruk er korrelert med økt risiko for å utvikle alkoholisme, hjerte- og karsykdommer, malabsorpsjon, kronisk pankreatitt, alkoholisk leversykdom og kreft. Skade på sentralnervesystemet og på det perifere nervesystemet kan oppstå som følge av vedvarende alkoholmisbruk. Langtidsbruk av alkohol i store mengder er i stand til å skade nesten alle organer og systemer i kroppen. Hjernen hos ungdom er under utvikling og er spesielt utsatt for toksiske effekter av alkohol.»

Ved langvarig stort forbruk av alkohol, som kan karakteriseres som alkoholavhengighet og/eller alkoholisme, kan man utvikle følgende symptomer, fortsatt i følge Wikipedia:

«Psykiske lidelser er vanlig hos alkoholikere, og så mange som 25 prosent lider av alvorlige psykiske forstyrrelser. De vanligste psykiatriske symptomene er angst og depresjon. Ved avholdenhet fra alkohol blir de psykiske symptomene vanligvis verre i begynnelsen, men vil vanligvis avta eller bli helt borte ved fortsatt avholdenhet. Psykoseforvirring og organisk hjernesyndrom kan være forårsaket av alkoholmisbruk, noe som kan føre til at feil diagnose blir stilt, som for eksempel schizofreniPanikklidelse kan utvikle seg eller bli verre som et direkte resultat av langvarig alkoholmisbruk.

Samtidig forekomst av alvorlig depresjon og alkoholisme er godt dokumentert. (…)»

Bruk av alkohol kan føre til alvorlige psykiske og fysiske skader. I tillegg er det slik at høyt inntak av alkohol gir svært kraftig rus.

Khat og alkohol

For både khat og alkohol gjelder det at betydelige psykiske skadevirkninger i tillegg til de fysiske, er registrert. Man kan gjennomgå angst og depresjoner etter bruk. Selvmordstanker er ikke uvanlig. Bruk av begge stoffene påfører brukergruppen et betydelig sosialt problem. Alkohol fremstår som en farligere rusgift enn khat.

Det at khat er forbudt i Norge, mens alkohol er legalt, er ikke begrunnet i de to rusgiftenes skadelige effekter, men i vår kultur. Jesus gjorde som kjent vann til vin, og ikke gress til khat. Dette ikke ment som et forsvar for legalisering av khat, men tvert i mot som…

Reklamer