Det finnes selvfølgelig sider ved valgresultatet etter årets valg som er egnet til å bekymre, imidlertid bør man ikke se for svart på situasjonen. Det finnes flere lyspunkter ved årets valg som gir positive perspektiver for fremtiden.

I Tyskland i 1933 hjalp konservative krefter partiet NSDAP til makten. De tyske nazistene ble beundret og støttet av mange konservative politikere gjennom 1930-tallet, ikke bare i Tyskland, men også i andre land i Europa. Norge var ikke noe unntak i så måte. 80 år senere er konservative krefter igjen i ferd med å slippe et nytt ekstremt parti til makten, denne gangen i Norge, denne gangen et ytterliggående liberalistisk parti.

Fremskrittspartiets mål

I 2013 vil et parti som aktivt hetser minoriteter, arbeider for økte spenninger mellom majoritetsbefolkningen og minoriteter, virker for å stigmatisere utsatte grupper i samfunnet, som vil gjøre tilgang til velferdsgoder til et privilegium kun for deler av den norske befolkningen, bli en del av den norske regjeringen. Fremskrittspartiet søker nå en makt og en innflytelse som går langt ut over hva deres oppslutning i befolkningen skulle tilsi. Partiet har gjennom sine politiske markeringer, markert en sterk uvilje mot å ivareta interessene til alle grupper i samfunnet.  De vil forfordele mange gjennom aktiv sosial diskriminering. Det er til å få frysninger av, men man bør ikke se seg blind på disse negative sidene ved årets valg. Det finnes lyspunkter.

Det positive ved valgresultatet

Resultatet av valget har flere meget positive sider. Miljøpartiet De Grønne kom inn på Stortinget for første gang. Hvilket betyr at landet endelig har et parti som jobber kompromissløst for å redde vår klode som fortsatt bosted for menneskeheten – og for alle andre dyreslag. Og SV klarte tross alt å unngå å komme under sperregrensen. Det var like gledelig som uventet. Frikoblet fra masta på Ap-skuta, vil partiet trolig kunne ta klarere standpunkt for miljøet, for verdens nødlidende, mot vestlige våpenprodusenters hvileløse arbeid for å spre sine våpen gjennom salg og mot våpenhandlernes arbeid for å sikre etterspørselen etter sine varer gjennom krig, og mot stadige fremstøt fra Norges allierte om landets deltakelse i den ene og den andre krigen.

Sist men ikke minst er det en stor lettelse at Fremskrittspartiets oppslutning ved dette valget har falt som en stein. Fortsetter denne meget positive utviklingen, vil partiet om noen år være utradert av norsk politikk. Det er lov å håpe.

Fremskrittspartiets gledelige tilbakegang

Frp fikk ved dette valget som kjent en oppslutning på 16,3 % av alle avgitte stemmer. Dette er en solid tilbakegang på 6,6 prosentpoeng. Partiet har mistet mer enn hver fjerde velger! Valgdeltakelsen i år var på i underkant av 80 %. Det betyr at kun cirka 12,5 % av befolkningen har gitt sin stemme til Fremskrittspartiet. Det må det være lov å glede seg over. Skåret i gleden er selvfølgelig dette at partiet, som valgets store taper, nå får makt og innflytelse – ved hjelp av ikke bare Høyre, men også av Venstre og Kristelig Folkeparti.

Velferdsstatens avvikling under Frp og Høyre

Trolig vil Fremskrittspartiet få finansministerposten. Dette vil kunne føre til at norsk økonomi får et grunnskudd. Landets konkurranseevne i forhold til utlandet vil bli svekket. Vår velferdsstat vil komme under stadig sterkere press. Med en Høyre-Fremskrittsparti-regjering etter valget, vil investorers andel av overskuddet fra oljesektoren, og all annen næringsvirksomhet, øke dramatisk. Dette vil føre til at det vil bli en dramatisk nedgang i inntektene som behøves for å opprettholde velferdsstaten.

Om våre pensjoner og trygder vil være sikret i fremtiden, avhenger ikke bare av hvor mye som går «ut av kassa», men også i høyeste grad av hvor mye som kommer inn i den. Har man lite eller ingenting å fordele, spiller det liten rolle hvor mange man skal fordele de fraværende godene på.

Om Fremskrittspartiet i tillegg får fremme en restriktiv innvandringspolitikk, vil dette føre til at det vil bli færre hender i arbeid her i landet, færre hender til å skape verdier, færre mennesker som trengs til å utføre det arbeidet som skal til for å holde et land i gang.

På den andre siden, med Fremskrittspartiet ved makten, vil Norge muligens få en befolkningsnedgang av andre grunner. Strømmen av asylsøkere kan bli snudd…

3

…men bak skyene er himmelen lys og vennlig!

Reklamer