Kommentar til en kommentar til mitt innlegg «KRLE» på nye meninger.no.

Jeg tilslutter meg uten videre helt og holdent Kristian Stenslands ønske om en grundigere innføring i kristen tenkning for skoleelever. Og for så vidt ikke bare for dem. Ideelt sett burde slik opplæring være krikens og ikke skolens ansvar, men noen må ta ansvar. Som idehistoriker og ikke-religiøs fritenker er jeg fortsatt klar for oppgaven.

Rent prinsipielt burde undervisningen i kristen lære først og fremst være kirkens ansvar, men erfaring viser at kirken svikter sitt ansvar for trosopplæringen gang på gang. Det burde være en gylden anledning, når håpefulle tenåringer deltar på diverse konfirmasjonsleire, for kirkens folk, å gi de unge en grunnleggende innføring i kristen teologi og historie, men gjennom dagens konfirmasjonsopplæring tilføres konfirmantene få kunnskaper om den religiøse læren de forsøksvis skulle ha blitt lært opp i. Det er synd; de bør vite hva de tror på. Mange av dem melder seg tross alt på kirkens undervisning for å få større innsikt i en tro de allerede har omfavnet. Rett nok har mange nybakte konfirmanter blitt flinkere til å spille gitar, dart og volleyball, i løpet av konfirmasjonstiden, men det trenger de strengt tatt ikke å gå på konfirmasjonsleir i kirkens regi for å bli.

At interessen for å gi genuin opplæring i kristen teologi og historie ikke er stor blant kirkens folk, kan nok skyldes erfaringen med at dess bedre kristne lærer sin tro å kjenne, dess vanskeligere blir det for dem å holde fast ved den. Det er ikke alle som kan tilslutte seg kirkefaderen Tertullians (ca. 160-220/225 evt.) uttalelse om at «Jeg tror fordi det er absurd». I vår tid har vi en uforklarlig hang til å ikke tro på det absurde, selv om vi gjerne lar oss underholde av det.

Martin Luthers store tanke var at alle kristne selv skulle lese og tolke skriften, og ta ansvar for sin egen tro og sin egen frelse. Det han ikke forutså var at ateismen ligger som en høyst reell mulighet i forlengelsen av at folk gjennom sine teologiske studier selv tar ansvaret for sin tro. En styrking av kristendomsundervisningen i skolen kan, paradoksalt nok, svekke kristendommens posisjon i det norske samfunnet.

SAM_0836

Reklamer