De pågående krigshandlingene mellom Gaza og Israel viser behovet for å tenke nytt om hvordan konflikten kan løses. Løsningen ligger i å på radikalt vis sette barnas behov for et godt og trygt liv foran foreldrenes religionsfrihet.

Gud bor ikke i bøker. Religiøse skrifter, som Tanach, Bibelen, Koranen, Avesta og Bhagavadgita, inneholder ikke guds ord, de inneholder menneskers religiøse søken; skriftene er menneskers tanker om gud. Du finner ikke gud i en bok. Gud har ikke skrevet noen bok, gud er ikke opphavet til noen bok, de religiøse skriftene er skrevet av mennesker. Noen kristne bibler har påskriften «Guds ord». Bibelen inneholder menneskers ord, ikke guds ord. Å gjøre mennesker til gud, er en krenkelse av gud, det er blasfemi.

Gud er tenkt som menneskets opphav, derfor er det i mennesket du må søke gud. Du må søke i ditt eget hjerte og i ditt eget sinn. Der bør du finne at gud er godhet, at ondskap, først og fremst det å ikke ta vare på barna, er en vederstyggelighet for gud.

Gud er noe annet

Gud har mange navn og tilbes i mange religioner. Gud er ikke jødedommens Jahve; gud er ikke kristendommens Gud; gud er ikke islams Allah; gud er ikke zoroasterismens Ahura Mazda; gud er ikke hinduismens Shiva eller Vishnu. Gud er noe annet. Gud er den gud er. Gud er gud. Hva gud er, det vet vi ikke, men vi kan hver i sær danne oss en forestilling om det guddommelige. Den forestillingen vi danner oss, forteller lite om gud, men den forteller mye om oss selv.

Den blasfemiske forestillingen om at drap er etter guds vilje

I Tanach, Det gamle testamentet, som er en boksamling som er viktig i alle de tre monoteistiske religionene med opphav i Midtøsten, jødedommen, kristendommen og islam, finner vi mange ulike og motstridende bilder av gud. I noen fortellinger, som i Jona, hører vi om en mild og overbærende gud, en gud med humor, storsinn og vennlighet. En koselig gud som vil det beste for alle. En gud som vil bruke Jona for å redde mennesker, ikke for å fordømme eller straffe dem.

I andre fortellinger hører vi om en hensynsløs gud som gir et landområde der det allerede bor mange mennesker, til en annen menneskegruppe. Ikke bare det, det fortelles at guden ga sitt foretrukne folk ordre om å erobre landområdene og massakrere dem som allerede bodde der; alle, menn, kvinner og barn, skulle hensynsløst hogges ned.

I disse fortellingene møter vi menneskers forestillinger om en gud som er grunnleggende ond, som i Josva 6,21, der man forestiller seg at gjerningene som utføres av mennesker, mot mennesker, er etter Jahves/Guds ønske: «Alt som var i byen, både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler, slo de med bann og hogg ned med sverd.» Disse fortellingene finner vi i Tanach, og dermed også i Bibelen. Tanach, eller Det gamle testamentet, blir regnet som et hellig skrift av jøder, kristne og muslimer. Heldigvis har neppe alle de beskrevne grusomhetene i Bibelen funnet sted, men at religiøse mennesker kan få seg til å tro at den slags er etter guds vilje, er, mildt sagt, egnet til å bekymre. Det viser at de intet har forstått om hva gud er.

Det kanskje mest tragiske er at disse ugudelige fortellingene fortsatt i dag brukes som motivasjon for at en gruppe mennesker har kunnet fordrive og undertrykke en annen gruppe, som allerede bodde på «deres» innbilt gudgitte område. Fiksjonen om at gud gir noen rett til å fortrenge andre fra deres boliger, deres land, deres liv, til å undertrykke andre, til å mishandle barn, er grunnleggende blasfemisk. Det er en hån mot gud.

Et barn er ikke et begrep

Noen sier at et barn er en jøde. ‘Jøde’ er et begrep. Noen sier at et barn er en muslim. ‘Muslim’ er et begrep. Noen sier at et barn er en kristen. ‘Kristen’ er et begrep. Et barn er ikke et begrep. Et barn er et barn.

Tre urealistiske løsninger på konflikten

Konflikten i Midtøsten om Palestina/Israel har to anerkjent umulige løsninger. Den ene løsningen er en tostatsløsning. Det palestinske området er så infiltrert av illegale israelske bosetninger at det er umulig å etablere en stat der. Tostatsløsningen er umulig.

Den andre løsningen er en enstatsløsning. Motsetningen mellom palestinere og israelere er så uforsonlig at de umulig kan leve i samme land i fred, som to atskilte folkegrupper, side om side. Til det er det gjensidige hatet og mistenksomheten mellom dem for sterk. Derfor er det behov for en tredje løsning, en løsning som ivaretar barnas beste på en god måte, men også denne tredje løsningen er urealistisk, ikke bare er den urealistisk, den er hinsides hvordan vår verden kan fungere, likevel er det en god løsning. Den tredje løsningen ligger i å sette barna i fokus, å underordne de voksnes religionsfrihet barnas behov for en trygg oppvekst i fred.

Halvparten av alle voksne jøder i Palestina og Israel må konvertere til islam. Halvparten av alle muslimer i Palestina og Israel må konvertere til jødedommen. Jøder kan bare ha rett til å gifte seg med muslimer. Muslimer kan bare ha rett til å gifte seg med jøder. Barnas religiøse tilhørighet bør bestemmes av mødrenes religion. Barn av jødiske mødre blir jøder. Barn av muslimske mødre blir muslimer. Alle jødiske barn vil ha muslimske fedre. Alle muslimske barn vil ha jødiske fedre. Alle foreldre vil det beste for sine barn, uansett hvilken religion barna måtte ha. Halvparten av mødrenes barnebarn, sønnenes barn, vil tilhøre en annen religion enn farmødrene selv. Bestemødre vil det beste for sine barnebarn, uavhengig av hvilken religion de måtte ha.

Denne løsningen vil også garantere at det til en hver tid vil være like mange jøder som muslimer i Palestina/Israel. Denne løsningen vil krenke den enkeltes religiøse frihet, men retten til fritt å velge religion er kun en menneskerettighet, det er ingen hellig rett. Bare å sørge for barnas ukrenkelighet, bare det å ta vare på barna på best mulig måte, er et hellig kall.

Denne løsningen er helt urealistisk, men ikke mer urealistisk enn de to andre umulige løsningene. Denne løsningen er den minst umulige av tre urealistiske løsninger. I solidaritet med innbyggerne i Palestina/Israel, kan man innføre et verdensomspennende forbud mot å oppdra barn til fedrenes religion, eller, enda bedre, innføre et forbud mot å oppdra barna til foreldrenes religion. Den nye religionsfriheten kan bli oppfattet som det å fritt velge hvilken religion (eller livssyn) en vil oppdra barna til, så lenge det ikke er til ens egen.

Terroristene

Begrepet ‘terrorisme’ brukes ofte i forbindelse med konflikten mellom palestinere og israelere. Terrorisme defineres ved sitt formål. Terrorismens mål er å skape frykt i en gruppe mennesker. Hamas sender sine ‘dumme’ raketter mot mål i Israel med det formål å skape frykt, død og ødeleggelse blant israelerne. Hamas er dermed en terrororganisasjon.

Det israelske regimet sender sine ‘intelligente’ bomber og raketter mot mål i Gaza. Formålet er å skape frykt, død og ødeleggelse blant palestinere. Det israelske regimet er dermed et terrorregime.

Hamas og Israels regjering tar ikke vare på barna

Hamas vet at deres ‘dumme’ raketter rammer blindt. De vet at de like gjerne kan treffe et barn som at rakettene relativt harmløst ramler ned på et jorde. Rakettene er uansett en skremmende opplevelse for israelske barn. Barna blir skadet av rakettene. Hamas tar ikke vare på barna. Hamas er en gudløs organisasjon. De krenker det helligste av det hellige.

Det israelske regimet vet hvor deres ‘intelligente’ raketter rammer. De vet at en del av ofrene er barn. Mange barn har blitt traumatisert, skadet og drept også i denne runden med krigshandlinger. Det israelske regimet tar ikke vare på barna. Regimet er et gudløst regime. Det krenker det helligste av det hellige.

Guds bud: Ta vare på barna!

Om det finnes en gud, om det kan finnes en gud, er uten betydning. Menneskets guddommelige oppdrag ligger uansett i å ta vare på barna. Også i utviklingslæren ligger dette kjernepunktet, å få barn og å ta vare på dem til de kan klare seg selv; å ta vare på barna frem til de når voksen alder, det er den eneste gode og rasjonelle meningen med livet.

Om man har fullført sitt oppdrag, og har gjort sitt for å ta vare på barna, da, og bare da, kan man på den siste dagen i livet se evigheten fortrøstningsfullt i møte.

 

SAM_1370